Set menu 130k/fax cho các khách đoàn, khách tour

Thực đơn dành cho khách đoàn, khách tour của nhà hàng Sự Hòa

Menu 1

 

 

 

nhahangsuhoa.com